Google Analitikasyndan Botlary hasaba almazdan - Semalt hünärmeni tarapyndan düşündirilýär

Google Analytics hasabatlarynda ugrukdyryjy spam almak pikiri bilen täze gelenler üçin “ Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Maýkl Braun munuň bir mysalyny görkezýär.

ilovevitality.com käbir kompaniýanyň ýol hasabatynda peýda bolýan domen. Hasabatda bu domen adynyň peýda bolandygyny we ondan köp traffigi görse, seresap boluň, sebäbi sahypa girýänler däl.

ilovevitality.com awtobotyň ýa-da süýrenýän botyň işidir, esasy maksady saýty köp traffik bilen nyşana almak, eýesiniň bu ýerde üýtgeşik zady görmek bilesigelijiligini ýeňip geçmek üçin ýeterlikdir. Netijede, manipulýasiýa awtomatlaşdyrylan botyň arkasyndaky adam, öz sahypasy üçin traffigi alýar. Bu ýerdäki mesele, web sahypasynyň eýesiniň tarapy üçin botlar öz sahypalary üçin traffik maglumatlarynyň takyklygyny we ygtybarlylygyny ýok edip biler. Şol sebäpden, Google Analitikadan bu botlardan dynmak ýa-da süzmek üçin tassyklaýjy çäreleri görmeli.

“Google Analytics” -iň hasabatlaryndan ilowewital botdan dynmagyň ýollary bar. Şeýle hem, adamlar organiki trafikden boty nädip kesgitlemelidigini öwrenmeli. Firstöne ilki bilen näme üçin bu hereketleri etmeli we botlary blokirlemelidigine düşünmek möhümdir:

Näme üçin botlary bloklamaly?

Botlar birnäçe dürli-dürli işleýän bolsa, botlary gaty gaharlandyrýar. Google Analytics hasabatlarynda peýda bolanda ýagdaý hasam erbetleşýär, sebäbi ähli maglumatlary awtomatiki usulda nädogry edýär we marketing kampaniýasyny amala aşyrmak üçin ulanyp bolmaýar. Mysal üçin, ähli öwrüliş nyrhlary we maksatlaýyn bäsdeşlik maglumatlary nädogry bolýar. Grafalarda şekillendirilen maglumatlar dogry däl. Käwagt, web sahypasynyň erbet işleýändigini pikir edip biler, ýöne hakykatda garaşylýandan has gowy işleýär. Bot traffigi, sahypanyň işleýşi baradaky ähli düşünjeleri ýok edip biljekdigini aňladýar.

ilovevitality.com web sahypalaryny nyşana almak üçin döredilen täze traffik botudyr. Bir günde birnäçe sahypa täsir etmek mümkinçiligi bar. Hünärmenler, maksadynyň açar sözlerde eýelerini satmakdygyna ynanýarlar. Ilovevitality ulanýan gurallar pes hilli we web sahypasyna erbet täsir edýär. Sahypa ilovevitality.com-dan gaty köp traffik alýan bolsa, eýesi bu botlaryň ulanýan çeşmeleri üçin töleg töleýändiklerini ýatdan çykarmaly däldir. ilovevitality web sahypasynyň ýerleşdirilmegine bil baglaýar, bu web sahypasynyň beýleki öndürijilikli işler üçin ulanyp boljak çeşmelerini ulanjakdygyny aňladýar. Şeýlelik bilen häzirki wagtda köp web ussatlarynyň barlygynyň esasy bolup hyzmat edýär.

Botlaryň web sahypasyna girmeginiň öňüni almak

Baş sahypa faýllaryndan däl-de, bu barada hiç hili ýol ýok. Boty bloklaýandygyna göz ýetirmek üçin .htaccess faýlyna kod goşup bolýar. Şeýle-de bolsa, host faýllary bilen bulaşdyrmak gaty töwekgelçiliklidir. Alternatiwa, maglumatlardan dynmak.

Botlary blokirlemegiň alternatiwalary

Aşakda Google Analytics derejesinde ulanmak strategiýasy bar:

1. GA-ny açyň we Admin goýmasyna başlaň.

2. Düzülmedik maglumatlaryň bardygyny üpjün edýän degişli hasaby saýlaň.

3. Süzgüçleri saýlaň we täze süzgüç goşmak basyň.

4. Süzgüçden çykaryň we ugrukdyryjy traffigi saýlaň. Zyýan berýän botyň takyk adyny giriziň.

5. Sazlamalary ýazdyryň.

6. Şol bir görnüşde bolsaňyz, GA hasabatlaryndaky grafigiň aşagyndaky oky basyň.

7. Üýtgetme eden maglumatlaryňyzyň düşündirişini dörediň.